• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21

(aktualizace k 30. 3. 2020)

 

Vážení zákonní zástupci,

na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na Soukromou ZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

 

Jak bude zápis probíhat?

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Zároveň přijímáme opatření, která mají minimalizovat nutnost osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí ve škole.

Nabízíme Vám následující možnosti podání vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

a) prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je ysg3fve

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dopis s průvodkou pro potvrzení data doručení žádosti) na adresu SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o., Jana Masaryka 25, 120 00 Praha 2

c) osobním podáním v kanceláři školy každé pondělí a středu od 10 do 13 hodin;

příp. d) elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

 

 

Vyplněnou a podepsanou žádost, zápisní list do 1. třídy a vyplněný dotazník podejte, prosím, jedním z výše uvedených způsobů v termínu od 1. do 17. dubna 2020. Následně od nás obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí žádosti.

K žádosti doporučujeme přiložit také odborné lékařské zprávy, co nejaktuálnější doporučení např. z PPP, SPC nebo od jiných odborníků, která nemusí být přímo adresována naší škole. Vhodné jsou i zprávy z logopedické poradny nebo od učitelky mateřské školy, kterou Vaše dítě navštěvuje.

Nezbytnou přílohou je kopie rodného listu dítěte pro ověření věku dítěte. V této souvislosti Vás žádáme, abyste na tuto kopii připsali větu: Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu a větu podepsali (v případě elektronického dokumentu tuto větu zahrňte do textu zprávy). Vyhneme se tak nutnosti Vaší osobní návštěvy s rodným listem dítěte ve škole. Poskytnutá kopie rodného listu není přílohou žádosti a není součástí spisu. Po ověření dat bude skartována. O skartaci bude proveden zápis.

 

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijímání žáků rozhoduje ředitel po poradě se školní psycholožkou a třídní učitelkou budoucích žáků 1. třídy. Činí tak na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku do SoZŠ Integrál ve školním roce 2020/21 jsou následující:

1. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídajícími zaměření školy, tj. s vadami řeči až středního stupně (př. vývojová dysfázie), poruchami pozornosti (ADD), lehčími smyslovými vadami, poruchami učení (ve smyslu poruch zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace, orientace v čase, vnímání a reprodukce rytmu, pohybové koordinace atp.), bez primárních poruch chování.

2. Děti s doporučením školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) do školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.

3. Kapacita 1. třídy je 7 žáků.

4. Děti s trvalým bydlištěm v hl. městě Praze a ve Středočeském kraji.

V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není následné splnění dalších kritérií relevantní pro přijetí dítěte. Tzn. nejprve rozhoduje naplnění prvního, následně druhého, poté třetího a nakonec čtvrtého kritéria.

 

Co bude po zápise následovat?

Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24. 4. 2020, budou telefonicky kontaktováni rodiče přijatých žáků a vybídnuti k podpisu Smlouvy o poskytování základního vzdělání. Ve stejné lhůtě vydáme nepřijatým žákům rozhodnutí o nepřijetí včetně seznámení s postupem při podání odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Setkání s názvem Škola hrou určené pro přijaté předškoláky a jejich rodiče plánujeme na středu 20. 5. 2020. Pro rodiče bude připravena informační beseda se školní psycholožkou. V závěru proběhne první třídní schůzka s třídní učitelkou budoucí 1. třídy.

 

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V takovém případě písemně požádejte v době zápisu o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na školní psycholožku Mgr. Barboru Strakovou Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Bc. Alice Běhounková, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do 1. třídy

Zápisní list

Dotazník pro rodiče

Žádost o odklad školní docházky