• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Pravidla pro provoz SoZŠ Integrál ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

 

PRAVIDLA PRO PROVOZ SoZŠ INTEGRÁL

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Režimová opatření

 • Žáci a zaměstnanci školy přicházející do budovy školy si provedou dezinfekci rukou u jejího vstupu.
 • Zákonní zástupci jsou povinni minimalizovat vstup do budovy školy. Pokud již do školy vstupují, musí mít zakrytá ústa i nos a provést dezinfekci rukou. Při vyzvedávání si svých dětí z výuky nebo ze školní družiny/dětského klubu se zdržují výhradně v přízemí školy, a to jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Návštěvy jsou povinné si při vstupu do budovy zakrýt nos a ústa a provést dezinfekci rukou.
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění, bude oddělen od ostatních žáků. Pokud to bude možné, bude umístěn do izolační místnosti. Zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. Žák s příznaky i pedagogický dohled si vezmou roušku kryjící nos i ústa. Zákonný zástupce bude písemně informován o tom, že se má spojit s praktickým lékařem, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
 • Zákonné zástupce prosíme, aby neprodleně informovali třídní učitele o nařízení karanténního opatření pro jejich děti nebo o onemocnění COVID-19.
 • Vzhledem ke zvýšené potřebě vzájemné komunikace mezi školou a rodinou je nutné, aby zákonní zástupci aktualizovali u třídních učitelů kontakty na sebe (telefonní čísla a e-maily), ale i na děti, pokud mají mobilní telefon.
 • Zaměstnanci školy jsou povinni v případě příznaků infekčního onemocnění tuto skutečnost oznámit vedení školy a poté školu opustit v co nejkratším čase s použitím roušky. Zaměstnanci mají možnost v rámci ochrany svého zdraví užívat roušky a štíty, kterými škola disponuje.
 • Žák si nosí do školy roušku i tehdy, kdy nejezdí městskou hromadnou dopravou, aby ji mohl použít v případě, že by se u něho objevily příznaky infekčního onemocnění.
 • Žáci omezují pobyt na chodbě na minimum.

 

Izolace

 • Izolační místností je místnost 112, příp. 001s vyčleněným samostatným WC. Pokud do těchto prostor bude umístěna osoba s podezřením na nákazu infekční nemocí, smí být tato místnost užívána až po setření ploch virucidními prostředky.

 

 

Plnění ŠVP ZV Integrál

 • Vyučující připraví plán pro reflexi dosažení vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok a na základě ní upraví učební plány jednotlivých předmětů.
 • Při organizaci výuky a přestávek je minimalizován kontakt žáků I. a II. stupně.
 • Při příchodu do tělocvičny a odchodu z ní používají žáci i pedagogický doprovod ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Vzhledem k nutnému rozvolnění příchodů do jídelny je třeba, aby vždy některé předem určené skupiny žáků - strávníků vyčkaly po ukončení výuky ještě cca 15 minut pod dozorem pedagoga. Ten je pak odvádí do školní jídelny.
 • Jednotlivá oddělení školní družiny se spojují až v 15:30. Zákonným zástupcům se doporučuje vyzvedávat si své děti v tuto dobu, neboť se zvyšuje riziko nákazy od žáků dalších tříd.
 • Do odvolání nejsou organizovány akce, při nichž by docházelo k prolínání žáků více tříd nebo kontaktu s žáky jiných škol (koncerty, návštěvy divadelních představení, celoškolní sportovní akce, …). Výjimku tvoří jen KMD s aktuálně upravenými pravidly.
 • Žádáme, aby zákonní zástupci poskytli třídním učitelům čerstvé informace o počítačovém vybavení pro případ nutného zavedení smíšené nebo distanční výuky (možnost využívání zařízení s mikrofonem a kamerou, zařízení bez mikrofonu a kamery). Součástí bude i informace o možnosti připojení k internetu.

 


Hygienická pravidla a standard úklidu

 • V každé učebně, v jídelně, WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V průběhu vyučování, činnosti školní družiny a dětského klubu bude prováděno v učebnách intenzivní větrání. Během velké přestávky bude za příznivých klimatických podmínek umožněn pohyb žáků na školním hřišti. Pro školní družinu a dětský klub bude vyčleněn tento prostor na odpoledne.
 • Dezinfekce ve školní budově bude prováděna i v průběhu výuky, a to na kritických místech, jako jsou například kliky, vypínače, splachovadla, umyvadlové baterie, tlačítka u zásobníků mýdel, …
 • Po skončení vyučování nebo před jeho začátkem bude prováděn mokrý úklid virucidními prostředky. Těmito prostředky budou denně stírána i pracovní místa žáků, otřeny kliky, splachovadla na WC, umyvadlové baterie apod.

 

 

Školní stravování

 • Svačiny budou žáci 3.-9. ročníku konzumovat v jídelně u podle tříd předem označených stolů. Oběd bude vydáván pak všem strávníkům ve školní jídelně podle přesně stanoveného časového režimu.
 • Výdej do jídlonosičů v první den neočekávané nepřítomnosti žáka ve škole je možný pouze a výhradně v době od 11:30 do 11:45.
 • Strávníci si nesmí sami nalévat polévku a nápoje a odebírat příbory. Budou obslouženi pověřenou osobou. Příbory budou zabaleny tak, aby nemohlo dojít k jejich kontaminaci.
 • Dojde k zintenzivnění úklidu ve školní jídelně a to tak, že bude provedeno mokré setření stolů při zahájení samotného výdeje, a pak průběžně v době výdeje obědů.
 • Čas výdeje obědů pro žáky bude rozšířen od 11:50 do 14:00 a dojde k rozvolnění příchodů jednotlivých tříd do jídelny.

 

V Praze dne 31. 8. 2020, Mgr. Bc. Alice Běhounková, ředitelka školy

 

Ke stažení:

VYJÁDŘENÍ KHS: Informace HSHMP k nošení roušek ve školském zařízení (PDF)