• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Provozní řád

Provozní řád

       PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SoZŠ INTEGRÁL 

Školní stravování se řídí výživovými normami dle  § 1 odst. 2 ve vyhlášce o školním stravování.

Školní jídelna připravuje svačiny a obědy. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, případně doplňku (salát, ovoce, kompot, moučník).

Svačiny se vydávají o velké přestávce od 10.00 do 10.15 hodin, obědy od 11.50 do    13,40 hodin, pro nemocné žáky ( = pouze v 1. den nemoci) od 11.00 do 11.50 hodin.

Všechny děti se mohou zdarma po celý den napít přichystaných nápojů (celodenní pitný režim).

Žáci přicházejí na oběd v doprovodu vyučujícího, na svačinu sami. Do jídelny vstupují vždy až na pokyn dozírajícího učitele. Dozor nad strávníky ve školní jídelně je zajištěn pedagogickými pracovníky. Aktovky a svršky se odkládají na lavice a věšáky před jídelnou.

Přihlašování žáků ke stravování je formou přihlášky ke stravování u vedoucí ŠJ.

Žáci jsou povinni prokázat se na požádání průkazem strávníka, do školní jídelny mají přístup pouze strávníci.

Strava se objednává v kanceláři ŠJ na požadované dny, musí být zaplacena do posledního dne v měsíci na měsíc následující.

Odhlašovat obědy lze den dopředu, v případě onemocnění lze stravné odhlásit do 9.00 hodin stávajícího dne (telefonicky, e-mailem, záznamník).

Stravné se platí v hotovosti nebo inkaserm (souhlas s inkasem potvrzený vaším peněžním ústavem odevzdejte v kanceláři ŠJ).

Ceny stravného jsou stanoveny § 5 odst.1 ve vyhlášce o školním stravování: 

            I.kategorie:    7-10 let :                svačina 14,- Kč,   oběd 26,- Kč

           II. kategorie: 11-14 let:                 svačina 16,- Kč,   oběd 28,- Kč  

          III. kategorie:  15 a více let:           svačina 18,- Kč    oběd 30,- Kč 

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

Úřední hodiny kanceláře ZŠ a ŠJ jsou od 8.10 do 15.50 hodin.      

Pokud žák nebude mít zaplacené stravné na následující měsíc včas, nebude moci stravu dostat.

Při stolování se žáci řídí pravidly společenského chování a pokyny dozorujícího pedagoga i kuchařek, šetří zařízení a vybavení jídelny, udržují své místo v čistotě,  použité nádobí odnášejí k příslušnému okénku, kde ho roztřídí.

Během svačiny a oběda se nesmí ve školní jídelně používat mobilní telefon. 

Po svačině a po obědě se žáci v jídelně ani v prostoru před ní zbytečně nezdržují.

Za opakované přestupky vážnějšího rázu nebo nekulturní chování může být žák vykázán ze školní jídelny.

Jídlo podávané v rámci školního stravování se musí konzumovat ve školní jídelně a je zakázáno ho vynášet ven ( podle § 2, odst.7 Vyhlášky o školním stravování). Také není dovoleno nalévání nápojů do vlastních lahví.

Jakékoliv závady provozního a technického charakteru je nutné okamžitě hlásit dozoru nebo kuchařkám. Závady hygienického charakteru (rozlité jídlo, rozbité nádobí) hlásí strávník ihned u okénka, kde se odevzdává nádobí a sám aktivně pomáhá s úklidem.

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně, nebo v kanceláři ZŠ a ŠJ, kde se zranění zapíše do sešitu úrazů a žák je případně ošetřen.

Jídelní lístek, který obsahuje čísla alergenů a další informace ŠJ (seznam alergenů, úhrady stravného, ceník kategorií stravného, provozní řád ŠJ, kontakty) je vyvěšován na nástěnce ŠJ ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy: www.skolaintegral.cz.

Veškeré připomínky, pochvaly a stížnosti ke stravování je možné předat v kanceláři školy.

 

Provozní řád platí od 20. 3. 2015                                  Vostřezová Blanka, vedoucí ŠJ

  •  
  •  
  •