• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Školská rada

Školská rada

 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu soukromé školy ustanovuje ředitel školy, který v tomto případě vykonává úlohu zřizovatele.

Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

 

Pravomoce školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Volební řád pro volby do Školské rady

Soukromé základní školy Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.

 

Ředitelka SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. na základě ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizuje Školskou radu SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o., stanovuje počet jejích členů a vydává tento její volební řád.

I. Všeobecná ustanovení

1.Tento volební řád upravuje postup při volbách do Školské rady SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

2. Školská rada SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o. má tři členy.

3. Školská rada je orgán školy.
4. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
5. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.
6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 


II. Vypsání a příprava voleb

1. Volby členů školské rady řídí tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady.
2. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle §167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.
3. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje nejpozději týden před konáním voleb na veřejně přístupném místě ve škole a dalším vhodným způsobem (např. na školních webových stránkách, na třídních schůzkách apod.). Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb. Volby může volební komise organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
4. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 

III. Volba členů školské rady

1. Třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se volí přímou volbou.
2. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků je volena následujícím způsobem:
a) zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří navštěvují stejnou třídu, vyberou mezi sebou přímou volbou jednoho zástupce
b) vybraní zástupci pak mezi sebou přímou volbou zvolí požadovaný počet členů školské rady.
3. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provádí ředitel školy za přítomnosti zřizovatelky školy.

4. Za platné lze považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
 


IV. Výsledky voleb

1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách stávají kandidáti podle § 167 školského zákona.
2. Zápis o volbách předává volební komise řediteli školy. Použité hlasovací lístky uschová po dobu 10 dnů od konání voleb, poté je může zničit. První jednání školské rady svolává ředitel školy.

3. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů členské rady ani na základě opakované výzvy volební komise, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
3. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
4. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

6. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.
 

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ředitel školy je povinen vyhlásit volby do nově zřízené školské rady do 31. 1. 2006.

2. Tento volební řád byl vydán ředitelkou SoZŠ Integrál pod č.j. ŘŠ 091/04-05 ze dne 1.7.2005 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2005.

 

Členové školské rady

Školská rada SoZŠ Integrál je tříčlenná a tvoří ji:

 • Pavla Jandová (zřizovatelka školy)

 • Mgr. Kateřina Hámová (zástupce rodičů nezletilých žáků)

 • Mgr. Ludmila Kassahunová (zástupce pedagogických pracovníků školy)

 

Je tedy na rodičích, kteří mají zájem na co nejkvalitnějším vzdělání svých dětí, aby se se svými připomínkami, náměty a nápady ke zlepšení práce školy ve prospěch dětí obraceli bez obav na ty členy školské rady, kterým důvěřují.


Zápisy ze zasedání ŠR:

Zápis ze zasedání ŠR - 11.9.2019

Zápis ze zasedání ŠR - 16.1.2019

Zápis ze zasedání ŠR - 12.9.2018

Zápis ze zasedání ŠR - 17.1.2018

Zápis ze zasedání ŠR - 13.9.2017

Zápis ze zasedání ŠR - 11.1.2017

Zápis ze zasedání ŠR - 8.6.2016

Zápis ze zasedání ŠR - 9.9.2015

Zápis ze zasedání ŠR - 22.4.2015

Zápis ze zasedání ŠR - 10.9.2014

Zápis ze zasedání ŠR - 4.6.2014