• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

DISTANČNÍ VÝUKA NA SoZŠ INTEGRÁL

DISTANČNÍ VÝUKA NA SoZŠ INTEGRÁL (manuál pro rodiče)

Verze z 30.10.2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 je s účinností od 2. 11. do 20. 11. 2020 omezen provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Toto omezení platí již i pro provoz základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to včetně školních klubů a školních družin. Podle § 184 školského zákona je škola povinna poskytnout distanční vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

ORGANIZACE VÝUKY

►S ohledemnadostačujícívybavenívšechžákůdigitálnímitechnologiemi, které bylo zjišťováno na třídních schůzkách dne 9. 9. 2020,budedistanční výuka žáků 3. - 9. ročníku probíhat synchronním (např. Meet) i asynchronním způsobem (vypracovávání pracovních listů).

Z hlediska specifiky žáků 1. a 2. třídy bude jejich distanční výuka organizována způsobem, který si dohodnou se zákonnými zástupci žáků třídní učitelky.

►Úlohouzákonnéhozástupceje vytvořitdomadítětiadekvátnípodmínkypro práci(pracovnímísto, potřebnépomůckya materiály, klidnéprostředí…), případněse ujistit, žedítězadanéprácirozumía ví, co je jehoúkolem. Pokudtomutaknení, navededítě, aby samokontaktovaloučitelečise rodičsáms učitelemspojí.

►Na I. stupnibudoužácipracovatpodlepokynůtřídníučitelkyza využitípředemurčenékomunikačníplatformy. Výukabudepřizpůsobovánaflexibilněkonkrétnímokolnostem. Zařazovánabudouonline setkáníizadávánídomácípráce. Zvláštěpředmětyvýchovnépovahybudou  rozvíjetpraktickoua kreativníčinnostžáků. Třídní učitelkabudeudržovats žákykaždodenníkontakta prostřednictvímzpětnévazbyposilovatjejichvnitřnímotivacik dalšímupokroku. 

►Pro žáky II. stupně je na období distanční výuky sestaven  pro každou třídu speciální rozvrh. V něm pokryjeme online výukou v Google Classroom profilové a naukové předměty, výchovu k občanství a pracovní činnosti pro 8. a 9. třídu. Součástí rozvrhu je i pravidelná třídnická hodina. Na stěžejnívýukovépředměty(Čj, M, Cj) budoužáci1x týdněrozděleninaobvyklépracovnískupiny. Výjimku tvoří jen výuka ČJ v 9. ročníku, kde nebude docházet k dělení a jedna z online hodin bude věnována přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.

Online výuka jednotlivých předmětů začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut.Žáci se přihlašují na Meety podle Kalendáře Google a jsou k dispozici na telefonu.

►Výuka asynchronním způsobem bude probíhat formou zadáváníúkolůz výšeuvedenýchpředmětůdo Google Classroom. Žáci nazadanýchúkolechpracujídlesvýchčasovýchmožnostía domluvenýmzpůsobemvestanovenémtermínuvypracovanézadáníodevzdávají.  Po předchozídomluvěje možnákonzultaces vyučujícímneboasistentempedagoga.

►Ostatní výchovy (výchova ke zdraví/osobnostní a sociální výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti pro 6. a 7. ročník, tělesná výchova) budouřešenybez online výuky formoudlohodobýchprojektůpro jednotlivcenebopracovnítýmy, zadávanýchdo Google Classroom. Tam je budoužáciiodevzdávatv předemurčenémtermínu.

►V době distanční výuky je zrušena výuka povinně volitelných předmětů (Informatika, Konverzace z angličtiny, Domácnost, Přírodopisná praktika, Výtvarné techniky).

►Nadstandardní péče bude organizována online formou, a to zatím jen u individuálních setkání (logopedie, individuální speciální náprava). Ta si domluví jednotliví interní pedagogové školy se žáky během prvního listopadového týdne.

O případném zavedení i skupinových online setkání vás budeme informovat později.

►K dispozici budou i asistentky pedagoga, které se budou zúčastňovat výuky stěžejních předmětů a v odpoledních hodinách budou k dispozici pro online konzultace v předem určených časech. Na tyto konzultace je třeba se ale předem přihlásit.

ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ

►Distančníprácežákůbudehodnocenapodlekritériípředemstanovenýchvyučujícímizevšechpředmětů.

►Žákům budeme poskytovat včasnou zpětnou vazbu, např. v podobě komentářů k úkolům v Google Classroom.

►Práci a úkoly budeme hodnotit i jako při běžné výuce formou udílení bodů nebo známkováním.

►Určitě využijeme i možnosti žákovského sebehodnocení a můžeme také požádat rodiče o hodnocení domácího vzdělávání dítěte a jeho podmínek.

ÚČAST ŽÁKŮ NA VÝUCE

►Podle ustanovení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je účast žáků na distanční výuce povinná a případnou nepřítomnost musí zákonný zástupce žáka omluvit nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti třídnímu učiteli.

►Přehled o abencích žáků je veden v třídní knize jako při prezenční výuce.

►Za neúčast žáka na výuce považujeme neúčast na online hodině nebo nesplnění zadaného úkolu ve stanoveném termínu. 

►V případě žáků bez možnosti připojení k výuce (domácnost aktuálně bez PC nebo bez internetového připojení, sdílené PC v rodině, sourozenec má online výuku ve stejném čase) je nutné, aby rodič kontaktoval učitele a domluvili se na náhradním způsobu plnění úkolů. 

►Pokudse žáknezapojujedo distančnívýuky, ale mázajištěnupotřebnoutechniku, budeho kontaktovattřídníučiteljinýmizpůsoby- telefonicky, SMS, prostřednictvímspolužáků. V případěneúspěchubudoukontaktovánizákonnízástupcižákaa zjišťoványdůvodypro neúčastvevzděláváníza účelemodstraněnípřekážky.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A DĚTSKÝ KLUB

►Obě oddělení Školní družiny budou realizovat 2x týdně v předem známém čase hodinové online setkání pro své žáky. Jejich náplní budou rozhovory s žáky o jejich současném prožívání, událostech v jejich životě, ale i pravidelná čtení, oblíbené masáže, slovní hry aj. Videoschůzky se budou konat v prostředí Google Classroom. Žáci na ně budou pozváni prostřednictvím zákonných zástupců během prvního listopadového týdne.

►Stejným způsobem bude fungovat i odpolední Dětský klub pro žáky 5. třídy. Jeho náplní mohou být kromě jiného výtvarné aktivity, sdílení zážitků, vzájemná doporučení činností pro volný čas aj.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

►Vládou ČR nedošlo k uzavření školních jídelen, proto i v době distanční výuky mají žáci možnost chodit na obědy za dotovanou cenu. Vzhledem k nutnosti dodržení hygienických a protiepidemických pravidel není možné ale akceptovat odběr obědů do jídlonosičů, resp. přinesených nádob.

►Od 2. 11. jsou obědy i svačiny všem, kteří si je před podzimními prázdninami zaplatili,  odhlášeny. Pokud mají žáci zájem o obědy, musí si je přihlásit a uhradit nejméně 3 dny před odběrem.

►Detailní informace o časovém rozvrhu možného výdeje naleznete 2. 11. 2020 na https://www.skolaintegral.cz/zakladni-informace.html.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

► Děti i rodiče mohou i nadále využívat služeb školního psychologa, a to jak osobních individuálních konzultací ve škole (po předchozí domluvě), tak prostřednictvím videohovorů či telefonických konzultací. Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon 224 253 470 nebo 222 524 976.

►V případěpotřebyse neváhejteobrátitnadalší odborníkynašehoškolníhoporadenskéhopracoviště(speciálnípedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence). Kontaktynaleznete nawebovýchstránkáchškoly v odkazu ŠPP.

►S technickými obtížemi je možné obrátit se na školního IT poradce Ing. Bc. Václava Vojtu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , který poradí, jak se více orientovat v classroomu, kalendáři atd.

►Pokud domácnost disponuje internetovým připojením, můžeme těmto žákům na základě smlouvy o výpůjčce poskytnout elektronické zařízení.

V případě, že domácnost má problémy s internetovým připojením, můžeme ho zajistit na dobu distanční výuky díky nabídce O2. Kapacita je však omezena.

V obou případech kontaktujte ředitelku školy na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

►Na rozdíl od jarních měsíců nedojde k uzavření školní budovy a je možné, po předchozí dohodě s hospodářkou školy nebo ředitelkou, vyzvednout potřebné pomůcky, učebnice apod. každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

►S rodiči komunikujeme prostřednictvím e-mailu, výjimečně telefonem.

►Se žáky 3. - 9. ročníku komunikujeme prostřednictvím Google Classroom, výjimečně telefonem. 

►Pro případpotřebykonzultacejsoupedagogovénašíškolyk zastiženínaškolníche-mailovýchadresách(viz https://www.skolaintegral.cz/osobni-rozvrhy.html)

►Důležité informace týkající se všech žáků školy a provozu zařízení uveřejňujeme i na webových stránkách školy v odkazu Aktuálně a COROčas.

►Stejně jako v období března – června 2020 je i nyní základem zvládnutí distanční výuky dobrá vzájemná komunikace mezi žáky – učiteli – rodiči. Nečiňme unáhlené úsudky, pokud nemáme dostatek informací nebo jsou pro nás nepřehledné. Mělo by být zásadou, že nejprve požádáme o konzultaci a poté činíme závěry. 

 

Děkuji a přeji nám,

►aby se nám vyhnuly všechny nemoci, nejen obávaný COVID-19 s těžkým průběhem,

►abychom vše společně zvládli, tj. školu, zaměstnání i běžný život,

►aby všichni i ve svých rodinách stále našli potřebné zázemí,

►aby nám vydržel zdravý rozum a neutuchající naděje na lepší časy,

►aby se co nejdříve to bude možné vrátila doba, kdy se budeme ve škole potkávat naživo.

 

Informace k ošetřovnému

V přiloženém souboru najdete dokument MPSV ČR, kde jsou vysvětleny postupy při žádosti o ošetřovné z důvodu zavření školy. Tak, jak jsem dokument pochopila, má na dávku nárok rodič dítěte mladšího 10 let (do dne jeho 10. narozenin). Novinkou oproti jaru je, že tentokráte
škola nic nepotvrzuje. Vše se řeší koncem měsíce se zaměstnavatelem.

 

Alice Běhounková