• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Povinně volitelné předměty

Jedná se o předměty, které si z nabídky pro konkrétní ročník volí sami žáci. Zvolený vyučovací předmět se pak stane pro nadcházející školní rok nedílnou součástí jejich učebního plánu. Docházka na něj je povinná a představuje 2 vyučovací hodiny týdně v jednom bloku (odpoledni). Optimální je pokračovat ve zvoleném povinně volitelném předmětu od 7. do 9. ročníku, neboť jen tak je možno zajistit kontinuální pokrok žáka v dané problematice.

ANOTACE POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

INFORMATIKA (Ing. Bc. Václav Vojta)
Žáci získají základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie - učíme se tvořit textové dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky, animace, videa, webové stránky. Ovládneme e-mail, vyhledávání a zpracování informací. Získáme povědomí o fungování jednotlivých počítačových komponent atd.
Předmět je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 2h týdně. Výuka probíhá ve speciální učebně, kde jsou k dispozici moderní počítače s vysokorychlostním internetovým připojením. Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové vyučování. Žáci se SPU mají větší časový prostor k práci.
Získané dovednosti umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.  


DOMÁCNOST (Mgr. Pavlína Havlová)
Obsahem předmětu je zprostředkování činností z praktického života žákům ve školním prostředí. Na základě materiálních podmínek školy je tento předmět zaměřen na tematický celek Výživa v rodině, ale objevují se zde i úseky z Vedení domácnosti.
Dovednosti, které si žáci v rámci předmětu Domácnost osvojují, jsou užitečné pro jejich budoucí praktický život a případnou profesní orientaci. Umožňuje jim též získat nový pohled na činnosti, které dosud sledovali v domácím prostředí z povzdálí. Žáci zde dostávají prostor pro získání a upevnění základních dovedností a návyků spojených s vedením a provozem domácnosti a osvojení si pracovních postupů hlavně při přípravě pokrmů a provozu kuchyně.
Výuka je realizována v běžné učebně (teoretická část) a ve cvičné školní kuchyňce (praktická část). Je doplňována videoprogramy o bydlení a vaření, případně návštěvou masny, prodejny zdravé výživy nebo tematickou výstavou. Součástí každé hodiny je příprava na praktickou hodinu – výběr receptů, soupis potřebných surovin, rozpočet. Suroviny na přípravu pokrmů si žáci hradí sami.


VÝTVARNÉ TECHNIKY (Mgr. Eva Horáková)
Předmět seznamuje se základními principy výtvarných činností. V hodinách si vyzkouší žáci různé výtvarné techniky; vedeme je k uvědomění si různorodosti materiálu, k estetickému vnímání a seberealizaci. Návštěvami výstav tříbíme výtvarný vkus žáků a učíme je utvářet si vlastní názor na umění. Učíme je využívat a poznávat různé výtvarné techniky a postupy a poukazujeme na jejich návaznost v rámci dějin výtvarného umění.
Cílem předmětu je maximální rozvinutí kreativity žáka, jeho schopnosti kombinovat nejrůznější výtvarné techniky a nalezení individuálního výtvarného názoru.


PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA (Mgr. Pavlína Havlová)
Obsahem předmětu Přírodopisná praktika je komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Cílem je budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Prostředkem je prožitkové poznávání živé i neživé přírody a vesmíru (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami, vlastní badatelská práce), výklad i skupinová práce.
Tento volitelný předmět je určen pro žáky, kteří se zajímají o přírodu a životní prostředí a je jim blízký předmět přírodopis. Zabýváme se hlouběji vztahy mezi organismy navzájem a neživou přírodou a dále biologií člověka. Žáci se dozvědí informace z ekologie a ochrany životního prostředí u nás i ve světě i jak se sami mohou do ochrany přírody zapojit. Podnikneme exkurze do ZOO, botanické zahrady a mnoho dalších. 


KONVERZACE V ANGLIČTINĚ (Chris Egner) – jen pro žáky 8. a 9. ročníku
Konverzace v angličtině rozvíjí dovednosti žáků získané v hodinách anglického jazyka jednak v oblasti komunikace, ale částečně i v oblasti reálií anglicky mluvících zemí.
Obsahem předmětu je především odstraňování zábran komunikovat v cizím jazyce a rozvíjení dovednosti ho užívat v běžných životních situacích. Výuku Konverzace v angličtině zajišťuje rodilý mluvčí, který je schopen komunikovat pro případ potřeby i v češtině.
Na konci 2. pololetí konají žáci čtvrthodinovou zkoušku zaměřenou na schopnost komunikovat, upřesnit nejisté informace, popsat obrázky. Na její úspěšné zvládnutí se všichni žáci postupně připravují při výuce.
Jedním z hlavních kritérií hodnocení je nejen úroveň komunikačních dovedností dle aktuálních schopností žáka, ale především jeho snaha se zdokonalovat.