• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Projekt Integrál

Projekt Integrál

 

Škola poskytuje žákům 1. až 9. ročníku úplné základní vzdělání v rozsahu vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Základem jejího působení je projekt INTEGRÁL, který alternativně řeší problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení. Poskytuje žákům komplexní speciální péči se zvýšeným zřetelem na jejich individuální zvláštnosti. Speciální vyučovací metody, přiměřené požadavky a povzbudivé hodnocení posilují zdravé sebevědomí žáků a vzbuzují pocity úspěšnosti, jistoty a bezpečí. Tak lehčeji dosahují studijních výsledků, které odpovídají jejich skutečným vlohám a intelektu, bez psychického zatížení. Škola tím dlouhodobě připravuje žáky na jejich optimální profesní uplatnění. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA a podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání INTEGRÁL.

Koncepce projektu INTEGRÁL vyžaduje pedagogickou angažovanost učitelů i celé školy.

 

Činnost provázejí výrazné aktivity

 • Od roku 1992 účast na mezinárodním hnutí s humanitárními cíli NA VLASTNÍCH NOHOU
 • V roce 1992 na základě konkurzu začlenění do Škol podporujících zdraví
 • V roce 1993 a 1994 realizace projektu vzdělávacích iniciativ MŠMT ČR "ExTra"
 • V roce 1993 a 1998 účast v celostátní soutěži PEDAGOGICKÁ TVOŘIVOST, Mgr. M. Soukupová - 1. místo
 • V roce 1993 udělení medaile J. A. Komenského Mgr. A. Sudkové
 • V roce 1993 - 1995 účast na výzkumném projektu VÚP v Praze
 • V roce 2016 udělení stříbrné Medaile MŠMT 1. stupně Mgr. J. Kolářové
 • V letech 2006 – 2008 účast v projektu “Poradenství – škola – povolání“ organizovaném PPP a MHMP
 • V letech 2006 – 2008 partnerem projektu „Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů ZŠ  a nižších stupňů osmiletých gymnázií v Praze“ realizovaného o. s. Projekt Odyssea
 • V roce 2007 zapojení do pilotního projektu „Figurková školička“
 • V letech 2009 - 2011 účast školního psychologa a speciálního pedagoga v projektu Rozvoj školních poradenských pracovišť
   

Komplexní péče o naše žáky

Speciální pedagogicko-organizační opatření

 • Snížené počty žáků ve třídách - 1. a 2. třída do osmi, 3. třída do deseti, 4. třída do dvanácti, ostatní ročníky do patnácti žáků
 • Působení druhého učitele v hodinách českého jazyka a matematiky v pátém ročníku
 • Dělení tříd druhého stupně na skupiny v hodinách českého, anglického a německého jazyka, matematiky, chemie a fyziky
 • Asistenti pedagoga ve 1. - 9. třídě
 • Individuální vzdělávací programy s ohledem na vzdělávací potřeby žáků
 • V 1. a 2. třídě slovní hodnocení v rámci výuky a širší slovní hodnocení při vysvědčení
 • Školní družina pro děti 1. – 4. třídy
 • Dětský klub pro žáky 5. třídy
 • Ranní útočiště pro děti z prvního stupně
 • Nabídka kroužků v rámci klubu zájmové činnosti, školní klub (tzv. útočiště)
 • Seznamovací výjezd šesté třídy
 • Adaptační výjezd první třídy 

 

Nadstandardní péče

Program reedukace specifických poruch učení

 • Speciální náprava
 • Grafomotorika

Program rozvoje osobnosti

 • Arteterapie
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie
 • Dramaterapie
 • Pravidelná setkání se školním psychologem


Další formy nadstandardní péče

 • Logopedická péče
 • Program KUPOZ
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
 • Program MAXÍK
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Neurovývojová stimulace

 

Spolupráce s externími odborníky

Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP, několika SPC, společností NAUTIS, pracovníky OSPOD, Dětskou psychiatrickou ambulancí a dalšími externími odborníky.

V rámci prevence rizikového chování je nově navázána spolupráce s Městskou policií hlavního města Prahy a Českým helsinským výborem. 

 

Další nabídka

 • Školní kuchyně nabízí svačiny, obědy a celodenní pitný režim
 • Možnost odběru Školního mléka
 • Program Ovoce do škol