• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Metodik primární prevence

Metodik primární prevence

Mgr. Alena Michálková, Mgr. Hana Sovová

Co je mým úkolem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 • Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupracuji s učiteli
 • Spolupracuji s externími organizacemi
 • Zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 • Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 • Sleduji změny v legislativě v oblasti prevence SPJ
 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské (podrobně v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 20 006/2007-51)

Co jsou sociálně patologické jevy? (Nově „rizikové chování“)

 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

S čím Vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 • Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš
 • Připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv
Kdy se na mě můžeš obrátit?
 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli Tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 • Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním
Kdy se na mě můžete obrátit?
 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 • Když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 • Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 • Předám Vám odborné informace
 • Předám Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 • Spolupracuji s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 • Připravím pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma
 • Poskytnu Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování
Kdy se na mě můžete obrátit?
 • Když si děti ve Vaší třídě záměrně ubližují
 • Když máte podezření na šikanu
 • Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 • Když má dítě ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

Kde mě najdete?

Mgr. Alena Michálková - v pracovně speciálního pedagoga v přízemí.

Mgr. Hana Sovová - v knihovně ve druhém patřě.

 

Materiály ke stažení

Preventivní program školy 2020-2021

Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem

Zajímavé odkazy

www.azrodina.cz - Videoklip JÁ JSEM TADY TAKY, MAMI...

Jak mluvit s dětmi o online (ne)bezpečí: