• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

 

 

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN, funguje pouze jako archiv.

Pro aktuální informace ze SoZŠ Integrál navštivte www.skolaintegral.cz

 

Domů Prvňáčci

Naši prvňáčci

Zápis do prvních tříd 2020/21 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k nouzovému stavu, vyhlášeného vládou ČR k ochraně zdraví obyvatelstva v souvislosti s nákazou COVID-19 a Opatření MSMT č.j. MSMT-12369/2020-1 k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů jsme změnili koncepci zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021.

Informace naleznete v článku Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21 (aktualizace k 30. 3. 2020).


Milí rodiče,

jsme rádi, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu s programem Začít spolu, který využíváme převážně v 1. a 2. třídě.

Máte představu, co to pro Vás a Vaše dítě znamená?

Poskytujeme Vašemu dítěti bezpečí, radost z učení, podpoříme přirozenou zvídavost, touhu objevovat nové věci, pomůžeme mu najít jeho individualitu. Rozvineme jeho zdravé sebevědomí. Učitel bude pro Vás i pro Vaše dítě partnerem při dosahování těchto cílů.

PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení "Step by Step") je v České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 v základních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Na naší škole probíhá výuka v tomto programu od školního roku 2003/2004.

Přednosti této vzdělávací metody:

Dítě objevuje svět a učí se prostřednictvím vlastní praktické činnosti.

Učitel přechází do role pomocníka a pozorovatele.

Rodiče se mohou podílet na organizaci, financování a chodu třídy. Vítána je jejich účast na mimoškolních akcích. Rodiče jsou pro nás důležitými partnery při hledání výchovně vzdělávacích strategií.

Rodičům je umožněn každodenní kontakt s učitelem při příchodu dítěte do školy. Rodiče se dle vlastního zájmu mohou zúčastnit výuky. Rodičovské schůzky probíhají v přátelském duchu, veškeré podněty a aktivity ve prospěch dětí se snažíme realizovat

Prostředí třídy je uspořádáno podle charakteru výukových činností. Jedná se o pracovní koutky, orientované vždy na jeden obor (např. matematika, věda a objevy, výtvarný ateliér, čtení a psaní). Zde děti individuálně nebo ve skupině plní zadané úkoly, vyhledávají a třídí informace, které pak před ostatními prezentují. Mohou se radit, spolupracovat. Tvoří tým. Jedno místo je určeno pro řízený odpočinek dětí s využitím účinných relaxačních metod.

Tematické zpracování učiva. Témata pro práci dětí jsou rozčleněna do měsíčních celků a podle potřeby i po týdnech do menších podskupin. Ranní dopis - každý den píše paní učitelka dopis, co děti čeká. V 1. třídě jsou podtémata vybírána učitelem, vychází ze života. Učíme se buď klasickou frontální metodou nebo používáme různé didaktické hry. Děti pracují samostatně, ale také ve dvojicích nebo různě početných skupinkách. Jedná se o učební aktivity, kdy třída pracuje na společném zadání. Běžnou metodou práce je vyučování v projektech, kdy žáci pracují na tématu, kterým prolínají poznatky z více učebních předmětů. Výsledky své práce prezentují žáci nejen ve svém kolektivu, ale i před žáky ostatních tříd.

Pravidelně používáme organizační formu "kruh". Ranní kruh slouží jako pozvolný přechod mezi domácím a školním prostředím. Děti si vyprávějí zážitky z předchozího dne, vyjadřují své názory, pocity a mnohdy i řeší problémové situace vzniklé mezi nimi. Komunikují spolu. V závěrečném kruhu se pak scházíme na konci dopoledního programu. Děti zde informují ostatní o nově nabytých vědomostech, znovu vyjadřují své pocity a názory. Hodnotí, co se podařilo, popřípadě kde je potřeba přidat.

Děti si společně s učitelkou vytvářejí pravidla chování. Postupně dostávají pravidla psanou formu a žáci svými podpisy stvrzují svou snahu o jejich dodržování. Pravidla jsou ve třídě umístěna na viditelném místě, jsou denní součástí práce třídy a vedou děti k sebekázni.

Děti hodnotíme pouze slovně. Z výsledků své činnosti si děti s pomocí učitele sestavují portfolia, která si na závěr školního roku odnášejí domů. Porovnáváme současné a předchozí výsledky práce dítěte. Hodnotí učitel, ale snažíme se poskytnout prostor pro sebehodnocení jednotlivce i skupiny. Děti se učí pro život a ne pro známky.

 

DOPORUČENÍ PRO RODIČE

Doporuceni pro rodice img 1

Doporuceni pro rodice img 2